[BGD]Báo cáo về tình hình thu, chi đầu năm học

Số:8138/BGDĐT-KHTC - 02/12/2011

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 5584/BGDĐT-KHTC ngày 23/8/2011 về việc tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục, trong đó có đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.
          Trong thực tế, một số cơ sở giáo dục và Ban đại diện cha mẹ học sinh tự ý thu thêm một số khoản tiền của người học ngoài quy định của nhà nước; sử dụng tiền thu không đúng mục đích, không tuân thủ những yêu cầu về công khai, minh bạch; một số nơi sử dụng các hình thức vận động và thu tiền gần như ép buộc cha mẹ học sinh phải đóng góp để tăng cường cơ sở vật chất trường lớp và các hoạt động của nhà trường. Điều này đi ngược với nguyên tắc tự nguyện và gây bức xúc trong xã hội. Để giúp Bộ có thông tin đầy đủ báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo gấp về Bộ tình hình thu, chi đầu năm tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn và việc chỉ đạo, kiểm tra của các cơ quan quản lý giáo dục theo các nội dung sau đây:
          1. Tình hình ban hành và thực hiện quy định về mức thu học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ: Nếu chưa ban hành mức học phí mới thì nêu rõ lý do, vướng mắc và kiến nghị.
2. Báo cáo tình hình thực tế về các khoản thu ngoài học phí, lệ phí theo các nhóm như sau:
+ Các khoản thu hộ: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, quỹ đoàn, quỹ đội, khuyến học, chữ thập đỏ.
+ Các khoản thu có tính chất thỏa thuận gồm: Học 2 buổi/ngày, nước uống, ăn trưa, chăm sóc bán trú, đồ dùng cá nhân (với học sinh bán trú), học phẩm, đồng phục học sinh, phô tô đề kiểm tra, mua vở viết, hỗ trợ dạy và học, an ninh trường học, lao động, vệ sinh, hỗ trợ các môn năng khiếu, hỗ trợ học nghề, thuê sân bãi tập thể dục …
+ Các khoản thu để tăng cường cơ sở vật chất trường, lớp gồm: Hỗ trợ xây dựng phòng học, các phòng chức năng, mua máy vi tính, sửa chữa nhỏ trong trường lớp, lớp, mua cây xanh, mua máy chiếu đa năng, mua điều hòa …
+ Quỹ cha mẹ học sinh.
3. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các cơ sở giáo dục có tình trạng lạm thu, chi tiêu sai mục đích không công khai, minh bạch …: Nêu rõ số lượng cơ sở giáo dục đã được kiểm tra, số cơ sở có vi phạm được xử lý; số lượng kinh phí, hiện vật được trả lại cho cha mẹ học sinh; số trường hợp bị xử lý kỷ luật, hình thức xử lý kỷ luật (nếu có).
          Để từng bước khắc phục tình trạng thu góp không đúng quy định trong các cơ sở giáo dục và tiến tới chấm dứt tình trạng này, đề nghị các sở giáo dục và đào tạo đề xuất, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các giải pháp như sau:
- Rà soát để điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy định về việc thu, chi trong các cơ sở giáo dục, tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân các cấp quan tâm hơn nữa tới việc đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn, đặc biệt là phải bố trí đủ kinh phí chi thường xuyên đảm bảo cơ cấu tối đa 80% chi lương và các khoản có tính chất lương và tối thiểu 20% để chi giảng dạy, học tập và quản lý nhà trường theo đúng quy định tại Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
- Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có văn bản chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các quận , huyện, thị xã và các ngành có liên quan quán triệt và hướng dẫn đầy đủ các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về các khoản thu, chi trong trường học, đồng thời chủ động kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý các sai phạm theo thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục đã được qui định tại Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ; Kiên quyết xử lý kỷ luật đối với những trường hợp cố tình vi phạm các quy định của nhà nước về thu chi trong các cơ sở giáo dục.
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân đã được ban hành theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phổ biến, triển khai thực hiện Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh được ban hành theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          - Tổ chức bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về kiến thức tài chính, các khoản thu, chi và quản lý  tài chính trong trường học; đồng thời tăng cường giáo dục ý thức trách nhiệm của giáo viên đối với học sinh, nhà trường và xã hội.
          Báo cáo về tình hình thu, chi đầu năm học và việc chỉ đạo, kiểm tra của các cơ quan quản lý giáo dục được gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch-Tài chính) trước ngày 10 tháng 12 năm 2011 ( gửi trước qua địa chỉ email: dmtung@moet.edu.vn).
          Đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương thực hiện yêu cầu nói trên.


KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để chỉ đạo);
- Lưu VT, KHTC.

Đã kí


Nguyễn Vinh Hiển0 nhận xét:

Đăng nhận xét